Đại Lý Ắc Quy GS

Đại Lý Ắc Quy GS

NS40
NS40 (12v-32Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40L (12v-32Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40S (12v-32Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40Z (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

 

NS40ZL (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40Z(S) (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40ZL(S) (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS60 (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
238*129*225

 

 

NS60L (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
238*129*225

NS60L(S) (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
238*129*225

N50 (12v-50Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

N50L (12v-50Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

 

 

N50Z (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

N50ZL (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

55D23L (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*173*225 (mm)

NS70 (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

 

 

NS70L (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

N70 (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*173*226 (mm)

N70L (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*173*226 (mm)

80D26R (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

 

 

80D26L (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

75D31R (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*129*225

75D31L (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*129*225

95D31R (12v-80Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

 

 

N100A (12v-90Ah)
(Dài*rộng*cao)
408*175*233

N100 (12v-100Ah)
(Dài*rộng*cao)
408*175*233

N100Z (12v-110Ah)
(Dài*rộng*cao)
408*175*233

N120 (12v-120Ah)
(Dài*rộng*cao)
504*182*257 (mm)

N150A (12v-140Ah)
(Dài*rộng*cao)
508*222*257

N150 (12v-150Ah)
(Dài*rộng*cao)
508*222*257

N150Z (12v-160Ah)
(Dài*rộng*cao)
508*222*257

N200 (12v-200Ah)
(Dài*rộng*cao)
514*278*268 (mm)

Exit mobile version